Despacho

Duana mester despachá barku, avion i nan karga ora nan bandoná Boneiru, Saba, òf Sint Eustatius. Ora di despacho ta determiná si e kapitan òf komandante a kumpli ku tur kompromiso di duana relashoná ku salida di e barku òf avion i karga.

Ora ku a establesé ku a kumpli ku tur kompromiso di duana, e kapitan òf komandante ta haña pèrmit pa salida di e barku òf avion. P’esei tambe sa yama e despacho e klousura di e supervishon di duana.

Despacho di un barku

Pa despacho di un barku i karga bo ta entregá serka Duana Hulanda Karibense:

 • un Deklarashon pa despacho;
 • e listanan di karga òf e manifestonan di merkansia korespondiente;
 • tur Bill of lading korespondiente.

Entrega di e dokumentashon aki ta tuma lugá na e Ofisina di Duana den e haf di e isla di salida.

Despacho di un avion

Pa despacho di un avion i karga bo ta entregá serka Duana Hulanda Karibense:

 • un Deklarashon pa despacho;
 • un manifesto di aviashon.

Entrega di e dokumentashon aki ta tuma lugá na e Ofisina di Duana na aeropuerto di e isla di salida.

Kua informashon ta inkluí den e Deklarashon pa despacho?

For di e Deklarashon pa despacho lo mester sali na kla ku, huntu ku informashon tokante e barku òf avion mes, a entregá e deklarashonnan di duana korekto pa e karga ku ta transportá. E deklarashonnan aki ta referí na:

 • merkansia pa kua a entregá un deklarashon pa eksportashon;
 • merkansia pa kua a entregá un deklarashon pa tránsito;
 • merkansia pa kua a entregá un deklarashon pa transporte ku ta sigui.

Ku e Deklarashon pa despacho ta ekspresá ku via e barku òf avion menshoná lo trese e merkansia menshoná pafó di e teritorio di Boneiru, Saba, òf Sint Eustatius. E tresementu pafó di e teritorio tambe sa yama salida di e merkansia.

Ku salida di e merkansia tambe ta zuiver dokumento ku ta ‘zuiveringsplichtig’ (mester proba na Duana ku e merkansia a bai eksterior (zuiver e dokumento). Esaki ta nifiká ku a proba na Duana ku e merkansia a bandoná e isla. Dokumento ku ta saka despues di deklarashonnan pa tránsito i transporte ku ta sigui ta ehèmpelnan di dokumentonan zuiveringsplichtig (mester proba na Duana ku e merkansia a bai eksterior).

Kiko ta e diferensia entre un Deklarashon pa despacho i e Sertifikado di despacho?

Ora e Deklarashon pa despacho ku a entregá ta kumpli ku e eksigensianan stipulá, Duana Hulanda Karibense ta duna un Sertifikado di despacho. Dor di e registrashon i e trámitenan korespondiente, ta ‘elevá’ e Deklarashon pa despacho hasié un Sertifikado di despacho.

E Sertifikado di despacho tambe por zuiver (proba na Duana ku e merkansia a bai eksterior). Sertifikadonan pa klar en ku listanan pa tránsito ku ta trata ku merkansia ku tabata presente den e barku òf avion na momentu di yegada di e barku òf avion na Boneiru, Saba òf Sint Eustatius i ku awor ta sali.

Ki ora ta saka e karnèt pa salida?

Ora Duana Hulanda Karibense a determiná ku a entregá e dokumentonan korekto di duana pa tur karga presente riba e barku òf den e avion, ta duna pèrmit pa salida. Ta duna e pèrmit aki den forma di entrega di un karnèt pa salida.

Mester despachá kada barku òf avion ku ta sali?

Nò, barku i avion ku ta eksonerá di e obligashon di klar en, tambe ta eksonerá di e obligashon di despacho. Ora di despacho ta konta komo kondishon ku, relashoná ku karga òf provishon i semehante ku ta transportá, no tin nodi di hasi formalidat di duana.

Ehèmpel: un boto di piska eksonerá di despacho ta bai ku merkansia ku e ta bai entregá pafó di Boneiru, Saba, òf Sint Eustatius. Pa e merkansia aki mester entregá un deklarashon pa eksportashon, loke ta un formalidat di duana. Den e kaso ei e boto di piska no ta eksonerá di e obligashon di despacho.

Si un barku òf avion ta eksonerá di e obligashon di despacho, e ora ei tampoko no mester entregá un karnèt pa salida.

Mi barku òf avion ta eksonerá di e obligashon di despacho. Tòg mi ke haña un karnèt di salida. E ta posibel?

Tin bia ora di yegada di un barku òf avion, un pais ta deseá un prueba di e Duana di e haf/aeropuerto di salida ku einan a kumpli ku tur formalidat di salida. P’esei ora ta nesesario, si e kapitan òf komandante ta deseá esaki, ta duna un duplikado di un karnèt di salida.

Kua barku i avion ta eksonerá di e obligashon di klar en?

E siguiente barkunan i avionnan, bou di kondishonnan, ta eksonerá di klar en:

 • barku di guera i avion militar;
 • boto di rekreashon i avioneta deportivo;
 • boto di piska ku ta bin bèk despues di piska i ta provisto di un indikashon tokante e haf kaminda nan ta pertenesé;
 • boto di tou;
 • boto enkargá ku servisio di lots;
 • boto di salbabida;
 • boto i avion di Wardakosta pa Aruba, Kòrsou i Sint Maarten i tambe pa e Entidatnan Públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba.

Dor di e eksonerashon aki e barkunan i avionnan aki en prinsipio tambe ta eksonerá di e obligashon di despacho.